Aspirantura bölümi

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk  institutynyň  aspirantura bölüminde:

 1. 10.01.02-Türkmen edebiýaty;
 2. 13.00.01-Umumy pedagogika,  pedagogikanyň we bilimiň  taryhy;
 3. 13.00.02-Okatmagyň we terbiýelemegiň nazaryýeti we usulyýeti (bilimiň basgançaklary, derejeleri we ugurlary) hünärleri boýunça aspirantura kabul edilýär  we kandidatlyk dissertasiýasyny taýýarlamak üçin dalaşgärler hasaba alynýar.

ASPIRANTURA KABUL ETMEGIŇ TERTIBI:

Türkmenistanyň  Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2008-nji ýylyň 14-nji ýanwarynda çykaran 9378 belgili Karary bilen tassyklanan “Türkmenistanda ylmy işgärleri taýýarlamak hakynda Düzgünnama” laýyklykda, aspirantura ýokary bilimli, azyndan 5 ýyl iş tejribesi bolan,  saýlan ugry boýunça ylmy gözlegleri geçirmekde başarnygyny görkezen şahslar bäsleşik esasynda kabul edilýär.

Aspirantura girmek hakynda aspirantlary taýýarlamagy amala aşyrýan ýokary okuw mekdebiniň rektorynyň ýa-da  ylmy edaranyň ýolbaşçysynyň adyna arza we şu aşakdaky resminamalar tabşyrylýar:

 • ýokary bilimi hakynda diplomynyň nusgasy we onuň goşundysy (ýokary bilimi daşary ýurtda alanlar üçin degişli diplomynyň we onuň deň derejededigini tassyklaýan Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan berlen ykrar şahadatnamanyň nusgasy);
 • işgärleri hasaba almak boýunça şahsy kagyz;
 • № 086/h lukmançylyk güwänamasy;
 • 4×6  sm ölçegdäki üç sany fotosurat;
 • neşir edilen ylmy işleriniň sanawy, eger-de okuwa girýänyň ylmy işleri boýunça oýlap tapmalary bar bolsa ylmy-barlag işleriniň we oýlap tapmalarynyň, hasabatlarynyň sanawy;
 • hünärine laýyklykda saýlap alan temasy boýunça ylmy referat we esaslandyrma;
 • zähmet depderçesiniň nusgasy;
 • özi barada maglumat, (elektron göterijide).

Aspirantura girýän raýat ýokary okuw mekdebini tamamlandygy hakynda diplomyny (ýokary bilimi daşary ýurtda alanlar üçin degişli diplomynyň we onuň deň derejededigini tassyklaýan Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan berlen ykrar şahadatnamany) we şahsyýetini tassyklaýan resminamanyň asyl nusgasyny getirip görkezýär.