Aspirantura bölümi

        Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň  aspirantura bölüminde:

1. 1.01.06 – Matematiki logika, algebra we sanlar nazaryýeti;

2. 07.00.02 – Watan taryhy;

3. 10.01.02 – Türkmen edebiýaty we onuň taryhy;

4. 10.02.20 – Deňeşdirme-taryhy, tipologiki we degşirme dil bilimleri, terjimäniň nazaryýeti;

5. 13.00.01 – Umumy pedagogika,  pedagogikanyň we bilimiň  taryhy, etnopedagogika;

6. 13.00.02 – Okatmagyň we terbiýelemegiň nazaryýeti we usulyýeti (bilimiň ugurlary we derejeleri boýunça) hünärleri boýunça aspirantura kabul edilýär  we kandidatlyk dissertasiýasyny taýýarlamak üçin dalaşgärler hasaba alynýar.

ASPIRANTURA KABUL ETMEGIŇ TERTIBI:

            Türkmenistanyň  Prezidentiniň 2008-nji ýylyň 14-nji ýanwarynda çykaran 9378 belgili Karary bilen tassyklanan “Türkmenistanda ylmy işgärleri taýýarlamak hakynda Düzgünnama” laýyklykda, aspirantura ýokary bilimli, azyndan 5 ýyl iş tejribesi bolan,  saýlan ugry boýunça ylmy gözlegleri geçirmekde başarnygyny görkezen şahslar bäsleşik esasynda kabul edilýär.