Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutyna

aşakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) we taýýarlygyň ugurlary (bakalawr maksatnamasy) boýunça talyplyga kabul edýär:

 I. Hünärmen maksatnamasy (býujet esasynda):

1. Bilim we pedagogika ylymlary (hünärler: matematika we informatika; fizika we informatika; himiýa; başlangyç bilimiň mugallymçylygy we psihologiýasy; mekdebe çenli bilim we terbiýe).

 II. Bakalawr maksatnamasy (býujet esasynda):

1. Bilim we pedagogika ylymlary (taýýarlygyň ugurlary: başlangyç bilimiň  mugallymçylygy we psihologiýasy;  mekdebe çenli bilim we terbiýe).  

 III. Hünärmen maksatnamasy (tölegli esasda):

1. Bilim we pedagogika ylymlary (hünärler: biologiýa; geografiýa; taryh; türkmen dili we edebiýaty; daşary ýurt dili we edebiýaty (rus dili we edebiýaty); daşary ýurt dili we edebiýaty (iňlis dili we edebiýaty); daşary ýurt dilleri we edebiýaty (hytaý dili we edebiýaty, iňlis dili); daşary ýurt dilleri we edebiýaty (nemes dili we edebiýaty, iňlis dili); daşary ýurt dilleri we edebiýaty (pars dili we edebiýaty, iňlis dili); zähmet we tehnologiýalaryň esaslary).

2. Bedenterbiýe we sport (hünär: bedenterbiýe).

 Instituta Türkmenistanyň umumy orta bilimden pes bolmadyk binýatda bilimi bolan, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.

 Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:

- bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;

- bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

- bilimi baradaky resminama (asyl nusgasy);

- Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

- soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

- 3x4 sm. ölçegdäki sekiz sany fotosurat;

-işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;

- okuw dersleri boýunça mekdep okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, halkara bäsleşiklerine gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.

Bulardan başga-da okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde resminamalary kabul edýän  iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

- şahsy pasportyny;

- harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.

Dalaşgär bäsleşiksiz okuwa kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Giriş synaglary aşakdaky okuw dersleri boýunça geçirilýär:

Hünärler we taýýarlygyň ugurlary:

hünär: matematika we informatika – matematika, fizika, Türkmenistanyň taryhy;

hünär: fizika we informatika – fizika, matematika, Türkmenistanyň taryhy;

hünär: himiýa – himiýa, biologiýa, Türkmenistanyň taryhy;

hünär: biologiýa – biologiýa, himiýa, Türkmenistanyň taryhy;

hünär: geografiýa – geografiýa, türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;

hünär: taryh – Türkmenistanyň taryhy,  türkmen dili we edebiýaty,  jemgyýeti öwreniş;

hünärler: başlangyç bilimiň mugallymçylygy we psihologiýasy; mekdebe çenli bilim we terbiýe; taýýarlygyň ugurlary – başlangyç bilimiň mugallymçylygy we psihologiýasy; mekdebe çenli bilim we terbiýe – türkmen dili we  edebiýaty, matematika, Türkmenistanyň taryhy;

hünär: türkmen dili we edebiýaty – türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy, jemgyýeti öwreniş;

hünär: daşary ýurt dili we edebiýaty (rus dili we edebiýaty) – rus dili we edebiýaty, türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;

hünär: daşary ýurt dili we edebiýaty (iňlis dili we edebiýaty) – iňlis dili, türkmen dili we edebiýaty,  Türkmenistanyň taryhy;

hünärler: daşary ýurt dilleri we edebiýaty (hytaý dili we edebiýaty, iňlis dili);  daşary ýurt dilleri we edebiýaty (nemes dili we edebiýaty, iňlis dili);  daşary ýurt dilleri we edebiýaty (pars dili we edebiýaty, iňlis dili) – saýlap alan hünär dili boýunça ýa-da iňlis dili, türkmen dili we edebiýaty,  Türkmenistanyň taryhy.

hünär: zähmet we tehnologiýalaryň esaslary – fizika, matematika, Türkmenistanyň taryhy;

hünär: bedenterbiýe – umumy fiziki taýýarlygyň tassyklanan  möçbernamasyny ýerine ýetirmek, biologiýa,  Türkmenistanyň taryhy.

 Okuw dersleri boýunça giriş synaglary  Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň  esasynda geçirilýär.

Degişli dil boýunça geçirilýän derslerinden başga ähli okuw dersleri boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaglara esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da okuw dersleriniň biri boýunça synaglardan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.

Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda, bäsleşiksiz we talyplyga kabul edilmek  üçin artykmaç hukukdan:

mugallymçylyk mekdebini tamamlan we mugallymçylyk ugurdan 2 ýyldan az bolmadyk iş döwri bolanlar;

orta sport mekdebini tamamlan ýokary derejeli türgenler (bedenterbiýe hünärine girilen halatynda);

soňky 4 ýylyň dowamynda geçirilen halkara ýaryşlaryň ýeňijileri (bedenterbiýe hünärine girilen halatynda);

soňky 4 ýylyň dowamynda sportuň görnüşleri boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlarynyň agzalary (bedenterbiýe hünärine girilen halatynda);

“Bilim hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşinde kesgitlenen düzgünlere laýyk gelýänler peýdalanýarlar.

                                  Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk

institutynyň salgysy: Türkmenabat ş., Şabende köçesi, 7;

tel.: 3-25-50; 3-04-18.