Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty

1.   Matematika we mehanika (hünär: matematika).

2.   Fizika we astronomiýa (hünär: fizika).

3.   Himiýa (hünär: himiýa).

4.   Biologiýa ylymlary (hünär: biologiýa).

5.   Ýeri öwreniş ylymlary (hünär: geografiýa).

6.   Taryh we arheologiýa (hünär: taryh).

7.   Bilim we pedagogika ylymlary (hünärler: başlangyç bilimiň mugallymçylygy we psihologiýasy; mekdebe çenli bilim we terbiýe).

8.   Dil bilimi we edebiýaty öwrenmek (hünärler: türkmen dili we edebiýaty; rus dili we edebiýaty; iňlis dili we edebiýaty; hytaý dili we edebiýaty).

Tölegli esasda hünärmenleri taýýarlamagyň ugurlary we hünärleri:

1.   Matematika we mehanika (hünär: matematika).

2.   Fizika we astronomiýa (hünär: fizika).

3.   Himiýa (hünär: himiýa).

4.   Biologiýa ylymlary (hünär: biologiýa).

5.   Ýeri öwreniş ylymlary (hünär: geografiýa).

6.   Taryh we arheologiýa (hünär: taryh).

7.   Bilim we pedagogika ylymlary (hünärler: başlangyç bilimiň mugallymçylygy we psihologiýasy; mekdebe çenli bilim we terbiýe).

8.   Dil bilimi we edebiýaty öwrenmek (hünärler: türkmen dili we edebiýaty; rus dili we edebiýaty; iňlis dili we edebiýaty; hytaý dili we edebiýaty; nemes dili we edebiýaty; pars dili we edebiýaty).

9.   Bedenterbiýe we sport (hünär: bedenterbiýe).

Instituta Türkmenistanyň umumy orta ýa-da orta hünär bilimli, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edil­ýär.

Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:

— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— umumy orta (ýa-da orta hünär) bilim baradaky resminama (asyl nusgasy);

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

— 3×4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;

— giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda artykmaçlyklardan peýdalanýan okuwa girýän ýylynda mekdep okuwçylarynyň dersler boýunça döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, umumybilim

 dersleri boýunça halkara bäsleşiklerine gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary, sportuň görnüşleri boýunça döwlet halkara ýaryşlaryň ýeňijileri şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli

 resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.

Bulardan başgada, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny

tabşyrýarlar:

— şahsy pasportyny;

— Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde harby gullugy geçenler harby şahadatnamasyny, harby gullugy geçmedik ýigitler ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.

Dalaşgär talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Giriş synaglary aşakdaky dersler boýunça geçirilýär:

fizika hünäri — fizika, matematika, Türkmenistanyň taryhy;

matematika hünäri — matematika, fizika, Türkmenistanyň taryhy;

himiýa hünäri — himiýa, biologiýa, Türkmenistanyň taryhy;

biologiýa hünäri — biologiýa, himiýa, Türkmenistanyň taryhy;

geografiýa hünäri — geografiýa, türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;

taryh hünäri — Türkmenistanyň taryhy, türkmen dili we edebiýaty, jemgyýeti öwreniş;

başlangyç bilimiň mugallymçylygy we psihologiýasy hünäri — türkmen dili we edebiýaty, matematika, Türkmenistanyň taryhy;

mekdebe çenli bilim we terbiýe hünäri — türkmen dili we edebiýaty, matematika, Türkmenistanyň taryhy;

türkmen dili we edebiýaty hünäri — türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy, jemgyýeti öwreniş;

rus dili we edebiýaty hünäri — rus dili we edebiýaty, türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;

iňlis dili we edebiýaty hünäri — iňlis dili, türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;

hytaý dili we edebiýaty hünäri — hünär dili boýunça ýada iňlis dili, türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;

nemes dili we edebiýaty hünäri — hünär dili boýunça ýada iňlis dili, türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;

pars dili we edebiýaty hünäri — hünär dili boýunça ýada iňlis dili, türkmen dili we edebiýaty, Türkmenistanyň taryhy;

bedenterbiýe hünäri — umumy fiziki taýýarlygyň tassyklanan möçbernamasyny ýerine ýetirmeli, biologiýa, Türkmenistanyň taryhy.

Dersler boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.

Degişli diller boýunça geçirilýän dil derslerin­den başga ähli dersler boýunça giriş synaglary döwlet dilinde  geçirilýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaga esassyz sebäplere görä gelmedikler ýa-da dersleriň biri boýunça synagdan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.

Giriş synaglarynyň netijeleri boýunça deň mukdarda baha alanlardan talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan aşakda görkezilenler peýdalanýarlar:

— mugallymçylyk mekdebini tamamlan we mugallymçylyk ugrundan 2 ýyldan az bolmadyk iş tejribesi bolanlar;

— orta sport mekdeplerini tamamlan ýokary derejeli türgenler (bedenterbiýe hünäri üçin);

— 2016 — 2020-nji ýyllarda geçirilen halkara ýaryşlaryň ýeňijileri (bedenterbiýe hünäri üçin);

— 2016 — 2020-nji ýyllarda sportuň görnüşleri boýunça Türkmenistanyň milli ýygyndy toparlarynyň agzalary (bedenterbiýe hünäri üçin);

— çagyryş boýunça harby gullugy geçenler.

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň salgysy: Türkmenabat ş., Şabende köçesi, 7, tel.: 3-25-50.