Okuwçylaryň Fizikadan Internet Olimpiadasy geçirildi

2021-nji ýylyň 27-nji dekabrynda Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň guramagynda 11-nji synp medep okuwçylaryň arasynda Okuwçylaryň Fizikadan Internet Olimpiadasy geçirildi. Oňa ýurdumyzyň ähli etraplaryndan we şäherlerinden ýeňiji bolan okuwçylar gatnaşdy. Geçirilen olimpiada oňa gatnaşan okuwçylarda uly täsir galdyrmak bilen bir hatarda olarda geljekde saýlajak ugurlaryna bolan höwesi hem artdyrdy. Olimpiadanyň netijeleri bilen tanyşmak üçin şu salga basyň.

https://tdmugi.edu.tm/event/1640924286.pdf