Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda täze hünärler girizildi

“Türkmenistanda  ýokary derejeli hünärmenleri we ylmy işgärleri taýýarlamak hakyndaky”  Türkmenistanyň Prezidentiniň 2008-nji ýylyň 14-nji ýanwarynda çykaran 9378 belgili Kararyna, 2008-nji ýylda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň degişli Orunbasary bilen Ylalaşylan “Aspiranturany, adýunkturany  hem-de doktoranturany açmagyň we olaryň  işiniň  Tertibine”  hem-de Türkmenistanyň Ylymlar  akademiýasynyň  2022-nji ýylyň 23-nji  dekabryndaky  № 81 belgili buýrugyna laýyklykda, Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan  01.01.06-Matematiki logika, algebra we sanlar nazaryýeti hem-de  07.00.02 –Watan taryhy  boýunça täze hünärler girizildi.