Jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasy

      Jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasynda institutyň talyplaryny watançylyk ruhunda terbiýelemek, olara jemgyýet, jemgyýetiň gurşawlary, adam-jemgyýet, jemgyýet-tebigat gatnaşyklary, olaryň arasyndaky gatnaşyklar, täsirler barada bilim bermek boýunça uly işler alnyp barylýar.

      Kafedrada “Filosofiýa”, “Sosiologiýa”, “Ykdysady teoriýa”, “Syýasaty öwreniş”, “Häzirki zaman türkmen jemgyýeti” derslerinden umumy, söhbet sapaklary okadylýar.  Mundan başga-da, jemgyýeti öwreniş mugallymlaryny taýýarlamak bilen baglylykda, ynsanperwer-durmuş bilimleri fakultetiniň taryh hünäriniň talyplaryna giňeldilen okuw maksatnamasy esasynda  “Filosofiýa”, “Sosiologiýa”, “Ykdysady teoriýa”, “Medeniýeti öwreniş”,  “Syýasaty öwreniş”, “Häzirki zaman türkmen jemgyýeti” derslerinden sapak berilýär.

 

Aýdogdyýew Peýşembaý - jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasynyň müdiri.  1992-nji ýylyň 1-nji sentýabryndan 1995-nji ýylyň 1-nji sentýabry aralygynda aspiranturada okady. 1995-nji ýylyň sentýabr aýynda “Türkmenleriň gahrymançylykly “Gorkut ata” eposynda halkyň dünýägaraýşynyň şöhlelenişi” diýen temadan kandidatlyk dissertasiýasyny gorap, filosofiýa ylymlarynyň kandidaty diýen alymlyk derejesini aldy.      1995-2004-nji ýyllar aralygynda kafedranyň mugallymy, uly mugallymy wezipelerinde işledi. 2004-nji ýyldan häzirki wagta çenli jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasynyň müdiri wezipesinde işleýär.

     Aýdogdyýew Peýşembaý 150-den gowrak ylmy işleriň we Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplary üçin 2 sany okuw kitabynyň, 2 sany okuw gollanmasynyň we umumy orta bilim berýän mekdepleriň okuwçylary üçin 3 sany okuw kitabynyň awtory.

      Kafedranyň mugallymlary tassyklanan “Häzirki zaman türkmen jemgyýetiniň ösüşiniň durmuş filosofiýsy” diýen temalar boýunça ylmy işleri alyp barýarlar.

      Kafedrada okadylýan ähli dersler boýunça çap edilen okuw kitaplarynyň, umumy okuwlaryň elektron ýazgylary taýýarlanyldy we institutyň kitaphanasyna tabşyryldy.   

      P. Aýdogdyýew umumybilim berýän orta mekdepleriň rus dilinde okadylýan 9, 10, 11-nji synp okuwçylary üçin “Обществоведение” okuw kitabyny (2015), ýokary okuw mekdepleriniň talyplaryna niýetlenen “Syýasaty öwreniş” (2010), “Filosofiýa” (2020) okuw kitaplaryny, Jemgyýeti öwrenişi okatmagyň usulyýeti dersinden okuw gollanmasyny (2020)   ýazmaklyga işjeň gatnaşdy. Ol 150-den gowrak ylmy hem-de publisistik makalalaryň awtorydyr.

      Kafedrada jemi 8 sany mugallym, 1 sany uly laborant işleýär. Mugallymlaryň 3 sanysy  filosofiýa ylymlarynyň, 3 sanysy  hem pedagogika ylymlarynyň kandidaty. Olaryň 1 sanysy dosent, 5 sanysy uly mugallym, 1 sanysy mugallym, 1 sanysy hem mugallym-stažýor