Pedagogika we psihologiýa kafedrasy

    Pedagogika we psihologiýa  kafedrasynda  “Başlangyç  bilimiň  mugallymçylygy we psihologiýa”  hünärinde,  “Mekdebe çenli bilim we  terbiýe” hünärinde  okaýan talyplara  pedagogika we psihologiýa  degişli  ylmy-usuly maglumatlary öwretmekde  uly işler alnyp barylýar.

 Kafedrada “Umumy psihologiýa”, “ Ýaş aýratynlyklar we pedagogik psihologiýa”, “Bilim ulgamynda psihologik gullugy guramak”, “Tejribe psihologiýasy we psihologiki anyklamagyñ esaslary”, “Okuwçylaryñ özüni alyp  barşyndaky gyşarmalaryñ öñüni  almak we düzetmek”, “Psihologiýa”, “Etnopsihologiýa”, “Sosial  psihologiýa”, “Pedagogikanyñ umumy esaslary”,

“Didaktika”, “Mugallymçylyk ussatlygy”, “Pedagogikanyñ taryhy”, “Terbiýeçilik işleriniñ teoriýasy we usulyýeti”, “Pedagogika”, “Halk pedagogikasy’,”Mekdep  işini  dolandyrmak”, “Mekdebe çenli pedagogika”, “Mekdebe çenli terbiýäni guramak we dolandyrmak”, “Çagalar baglarynda terbiýe  işiniň nazaryýeti  we usulyýeti”, “Çagalar baglarynda  çagalar toparyny  terbiýelemegiň sosial psihologiýasy”, “Çaga psihologiýasy”, “Logopediýanyň  umumy esaslary”,  “Pedagogiki  we psihologiki  anyklaýyş”,  “Psihologiýanyň   taryhy”, “Duýgulary ösdürmek üçin öwrediji oýunlar”, “Defektologiýanyň umumy esaslary”,  “Defektologiýanyň  we logopediýanyň  esaslary”,  “Defektologiýanyň  kliniki esaslary”, “Umumy  pedagogika”, “Ýaş aýratynlyklar psihologiýasy” atly derslerden umumy, amaly, söhbet, tejribe sapaklary okadylýar.  Mundan    başga-da talyplaryň amaly başarnyklaryny kämilleşdirmek  boýunça  ähli  fakultetlerde pedagogika we psihologiýa  dersinden  sapak  berilýär. Kafedrada okadylýan  ähli dersler boýunça  umumy okuwlaryň elektron ýazgylary taýýarlanyldy we audioýazgylarynyň gory döredildi.