Türkmenistanyň taryhy we ony okatmagyň usulyýeti kafedrasy

  Türkmenistanyň taryhy we ony okatmagyň usulyýeti kafedrasynda taryh hünärinde okaýan talyplara Türkmenistanyň taryhy we ony okatmagyň usulyýetine degişli ylmy usuly maglumatlary öwretmekde uly işler alnyp barylýar.

    Kafedrada “Türkmenistanyň iň gadymy taryhy”, “Türkmenistanyň gadymy taryhy”,  ”Türkmenistanyň orta asyrlar taryhy”, “Türkmenistanyň täze taryhy”, “Türkmenistanyň Garaşsyzlyk eýýamynyň taryhy”, “Ylmy derňew işleriniň esaslary”, “Taryhy okatmagyň usulyýeti”, “Türkmenistanyň kanunçylygynyň esaslary”, “Türkmenistanyň taryhynyň çeşmeşynaslygy”, “Türkmenistanyň taryhynyň taryhnamasy”, “Taryhy geografiýa”, “Arhiw işi”, “Muzeý öwreniş”, “Türkmenistanyň etnologiýasy”, “Türkmenistanyň arheologiýasy”, “Türkmenistanyň medeni mirasy”, “Türkmenistanyň medeni mirasyny okatmagyň usulyýeti”, “Taryhy ülkäni öwreniş” we taryhyň möhüm meselelerine bagyşlanyp ýörite derslerden umumy, amaly we söhbet sapaklary okadylýar. Mundan başga-da beýleki hünärlerde okaýan talyplara “Türkmenistanyň taryhy”, “Türkmenistanyň kanunçylygynyň esaslary” derslerinden sapak berilýär. Kafedrada jemi 21 ders okadylýar.  Kafedrada okadylýan ähli dersler boýunça umumy okuwlaryň elektron ýazgylary taýýarlanyldy we audioýazgylarynyň gory döredildi.

Häzirki wagtda Türkmenistanyň taryhy we ony okatmagyň usulyýeti  kafedrasynda jemi 10 mugallym we  1sany uly labarant işleýär. Olaryň 1-si dosent, 1-si taryh ylymlarynyň  kandidaty, 1-si pedagogika ylymlarynyň kandidaty, 1-si uly mugallym, 6-sy mugallym, 1-si mugallym-stažýor.