Matematika we ony okatmagyň usulyýeti kafedrasy

Matematika we ony okatmagyň usulyýeti  kafedrasynda tebigat  bilimleri we matematika  fakultetine degişli matematika we informatika, fizika, himiýa   biolo-giýa, geografiýa  hünärlerinde  okaýan talyplara  matematika we ony okatmagyň usulyýeti bilen baglanyşykly ylmy- teoretiki, ylmy- usuly işleri  öwretmekde   uly işler alnyp barylýar.

 Kafedrada matematiki analiz, algebra we  sanlar teoriýasy, geometriya,  sanlar ulgamy, matematikanyň  taryhy, matematikany okatmagyň usulyýeti  matematika,  himiýada  matematiki usullar  ýaly derslerden  umumy,  amaly  söhbet  we tejribe sapaklary okadylýar. Mundan başga-da talyplara ylmy-derňew işleriň  esaslary we iki  sany   ýörite  dersler  okadylýar.

 

Hudaýberdi  Öwezdurdyýew, 1975-nji ýyldan Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň matematiki   analiz  kafedrasynyň  mugallymy, soňra şol kafedranyň uly mugallymy, dosenti, kafedra  müdiri, fizika-matematika fakultetiň  dekany wezipelerinde işledi. 1998-nji  ýyldan häzirki wagta çenli ol matematika  we ony okatmagyň usulyýeti kafedrasynyň müdiri, dosenti wezipesinde işleýär.

         H. Öwezdurdyýew Türkmenistanyň  umumy bilim  berýän rus  dilinde okadylýan  orta  mekdepleri  üçin “Geometriýa”  (6-njy, 7-nji, 8-nji, 9-njy, 10-njy ,11-nji  synplar  üçin ) okuw  kitabynyň awtorydyr. H. Öwezdurdyýew  jemi 8 sany okuw kitabynyň, 6 sany  okuw gollanmasynyň  we 120-ä golaý  ylmy-usuly makalalarynyň awtorydyr. Onuň  ” Simplekler  teoriýasynyň   umumylaşdyrylýan  teoremalary”,   “SAM”  usuly”  ýaly  temalardan  ýazýan  ylmy-derňew işleri  daşary ýurtlarda  yzygider  çap  edilýär.

H. Öwezdurdyýew  2003-nji  ýylda Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlarynyň arasynda geçirilen  “Ýylyň mugallymy” bäsleşiginde  1-nji  baýrakly  orna  mynasyp   boldy.  2011-nji  ýylda Türkmenistanyň   Garaşsyzlygynyň  20  ýyllygy” atly ýubileý medaly  bilen  sylaglandy.

Häzirki wagtda matematika we ony okatmagyň usulyýeti  kafedrasynda jemi                 12 mugallym  işleýär, şol sanda 5 sanysy  fizika-matematika ylymlaryň kandidaty  

2 sany pedagogika  ylymlaryň  kandidaty ,   2 sanysy dosent  , 1 sanysy uly mugallym 

3 sanysy mugallym , 1 sanysy  mugallym-stažýor .

     Kafedranyň ähli  dersleri boýunça  umumy okuwlaryň elektron  ýazgylary   döredildi.  Matematki analiz,  geometriýa  dersleri  boýunça  5   sany   öwrediji  prezentasiýalar, 11 sany audioýazgy  döredildi.