Başlangyç synplarda we mekdebe çenli çagalar edaralarynda okatmagyň usulyýeti kafedrasy

Türkmenistanyň Prezidenti Hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň ösüp gelýän ýaş nesle dünýäniň ösen döwletleriniň abraýly ýokary okuw mekdepleriniň derejesinde bilim bermek baradaky aýdanlaryndan ugur alyp, hünärmeniň esasy wezipesini kesgitledik. Ol türkmen dili, çagalar edebiýaty, halk döredijiligi, matematika, türkmen dilini okatmagyň usulyýeti, matematikany okatmagyň usulyýeti, başlangyç synplarda zähmet okuwy we ony okatmagyň usulyýeti, başlangyç synplarda şekillendiriş sungaty we ony okatmagyň usulyýeti, başlangyç synplarda aýdym-saz terbiýesini bermegiň usulyýeti, başlangyç synplarda tebigaty öwreniş we ony okatmagyň usulyýeti, çaganyň anatomiýasy we fiziologiýasy, çagalarda matematikadan ýönekeý düşünjeleri kemala getirmegiň usulyýeti, aýdym-saz we ony çagalara öwretmegiň usulyýeti, şekillendiriş sungaty we çagalaryň şekillendiriş işini guramagyň usulyýeti, tebigaty öwrenişiň esaslary we çagalary tebigat bilen tanyşdyrmagyň usulyýeti, el zähmeti we ony guramagyň usulyýeti dersleri boýunça okuw we ylmy-usuly işleri döwrüň ösen talaplaryna laýyk ýola goýup:

     - umumy orta bilim berýän mekdeplerde, mekdebe çenli çagalar edaralarynda işlemek üçin kämil mugallymçylyk başarnyklary bolan;

     - bilim berijilik, terbiýeçilik, ösdürijilik işini netijeli amala aşyrmaga mümkinçilik döredýän hünär başarnyklary kemala gelen;

     - häzirki zaman bilim tehnologiýalarynyň we innowasiýalaryň şertlerinde bitewi bilim beriş işini guramaga mümkinçilik döredýän hünär başarnyklary ýeterlik,  ýokary derejede bolan başlangyç synp mugallymlaryny we mekdebe çenli çagalar edaralarynyň terbiýeçilerini taýýarlamakdan ybarat bolup durýar. Kafedrada okadylýan ähli dersler boýunça umumy okuwlaryň elektron  ýazgylary taýýarlanyldy.

Hojanyýazow Hudaýnazar Muhyýewiç   1978-nji ýylyň dekabr aýyndan hazirki wagta çenli Seýitnazar Seýdi  adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň  başlangyç bilimiň pedagogikasy we usuly kafedrasynyň  okuw ussasy, mugallymy, soňra şol kafedranyň uly mugallymy, dosenti wezipelerinde işläp gelýär.

     Ol 1985-1988-nji ýyllarda Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda aspiranturada okady. 1989-njy ýylyň 25-nji aprelinde Kiýewiň Psihologiýa ylmy-barlag institutynda “Okuw-oýun ýagdaýynda matematiki amallary öwretmegiň psihologiki aýratynlyklary” diýen tema boýunça psihologiýa ylymlaryň kandidaty diýen alymlyk derejesini almak üçin kandidatlyk dissertasiýasyny üstünlikli gorady. Häzirki wagtda ol başlangyç synplarda we mekdebe çenli çagalar edaralarynda okatmagyň usulyýeti kafedrasynyň müdiri wezipesinde işleýär.

     Hojanyýazow Hudaýnazar başlangyç synplarda matematika we ony okatmagyň usulyýeti dersinden umumy okuw we amaly sapaklaryny, talyplaryň mugallymçylyk tejribesini ýokary ylmy-usuly derejesinde guraýar. Talyplar bilen okuw-terbiýeçilik işlerini Hormatly Prezidentimiziň bilim ulgamyndaky özgertmelerine we onuň çykyşlaryna esaslanyp, şolaryň talaplaryna laýyk alyp barýar. Ol ylmy we usuly işler bilen yzygider meşgullanýar. Türkmenistanyň gazet-žurnallaryna ylmy-usuly makalalary hödürläp, okuw-terbiýeçilik işlerinde türkmen halkynyň milli taryhy, ruhy baýlyklaryny ulanmak meseleleri boýunça döwlet derejesindäki we halkara ylmy-usuly maslahatlarynda yzygider çykyş edýär.

     Hojanyýazow Hudaýnazar  60-dan gowrak ylmy işleriň awtory bolup, ol soňky 5 ýylda şu aşakdaky okuw kitaplaryny we gollanmalaryny taýýarlady:

      1. Matematika, Aşgabat: TDNG, 2015.

      2. Matematika sapaklarynda suratlardan, çyzgylardan we şekillerden peýdalanmak, (2018-nji ýylda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň okuw-usuly geňeşi we  Türkmenistanyň Ylymlar Akademiýasy tarapyndan makullanylyp, neşire hödürlendi).

       3. Matematikadan meseleler ýygyndysy, (2019-njy ýylda Seýitnazar Seýdi adyndaky TDMI-niň Alymlar geňeşi tarapyndan makullanylyp, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň okuw-usuly geňeşine ara alyp maslahatlaşmak we çap etmek üçin hödürlenildi).

     Häzirki wagtda başlangyç synplarda we mekdebe çenli çagalar edaralarynda okatmagyň usulyýeti kafedrasynda jemi 14 mugallym işläp, şol sanda 3-si ylymlaryň kandidaty, 1-si uly mugallym, 7-si mugallym, 3-si mugallym-stažor, 1 sanysy uly laborant.