Başlangyç synplarda we mekdebe çenli çagalar edaralarynda okatmagyň usulyýeti kafedrasy

Türkmenistanyň Prezidenti Hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň ösüp gelýän ýaş nesle dünýäniň ösen döwletleriniň abraýly ýokary okuw mekdepleriniň derejesinde bilim bermek baradaky aýdanlaryndan ugur alyp, hünärmeniň esasy wezipesini kesgitledik. Ol türkmen dili, çagalar edebiýaty, halk döredijiligi, matematika, türkmen dilini okatmagyň usulyýeti, matematikany okatmagyň usulyýeti, başlangyç synplarda zähmet okuwy we ony okatmagyň usulyýeti, başlangyç synplarda şekillendiriş sungaty we ony okatmagyň usulyýeti, başlangyç synplarda aýdym-saz terbiýesini bermegiň usulyýeti, başlangyç synplarda tebigaty öwreniş we ony okatmagyň usulyýeti, çaganyň anatomiýasy we fiziologiýasy, çagalarda matematikadan ýönekeý düşünjeleri kemala getirmegiň usulyýeti, aýdym-saz we ony çagalara öwretmegiň usulyýeti, şekillendiriş sungaty we çagalaryň şekillendiriş işini guramagyň usulyýeti, tebigaty öwrenişiň esaslary we çagalary tebigat bilen tanyşdyrmagyň usulyýeti, el zähmeti we ony guramagyň usulyýeti dersleri boýunça okuw we ylmy-usuly işleri döwrüň ösen talaplaryna laýyk ýola goýup:

     - umumy orta bilim berýän mekdeplerde, mekdebe çenli çagalar edaralarynda işlemek üçin kämil mugallymçylyk başarnyklary bolan;

     - bilim berijilik, terbiýeçilik, ösdürijilik işini netijeli amala aşyrmaga mümkinçilik döredýän hünär başarnyklary kemala gelen;

     - häzirki zaman bilim tehnologiýalarynyň we innowasiýalaryň şertlerinde bitewi bilim beriş işini guramaga mümkinçilik döredýän hünär başarnyklary ýeterlik,  ýokary derejede bolan başlangyç synp mugallymlaryny we mekdebe çenli çagalar edaralarynyň terbiýeçilerini taýýarlamakdan ybarat bolup durýar. Kafedrada okadylýan ähli dersler boýunça umumy okuwlaryň elektron  ýazgylary taýýarlanyldy.

 Häzirki wagtda başlangyç synplarda we mekdebe çenli çagalar edaralarynda okatmagyň usulyýeti kafedrasynda jemi 14 mugallym işläp, şol sanda 3-si ylymlaryň kandidaty, 1-si uly mugallym, 7-si mugallym, 3-si mugallym-stažor, 1 sanysy uly laborant.